Nhiệm vụ – Mục tiêu

  • Nhiệm vụ – Mục tiêu

    11/07/2018

    Cập nhật và đánh giá khách quan tình hình thị trường, kịp thời hoạch định kế hoạch, triển khai các biện pháp bền vững để quản trị cơ hội và ứng phó rủi ro kinh doanh, trong sự thách thức của cơn bão khủng hoảng tài chính toàn cầu với những hệ luỵ khôn lường đè nặng lên nền kinh tế thế giới, khu vực và Việt nam.