Cổng thông tin giám sát môi trường lưu vực sông Nhuệ – Đáy

Sông Nhuệ dài khoảng dài khoảng 76 km, chảy ngoằn ngoèo gần như theo hướng bắc Tây Bắc-Nam Đông Nam qua địa phận thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam. Với khoảng trên 156.000 cơ sở công nghiệp trong đó có 200 cở sản xuất lớn trực tiếp xả nước thải vào lưu vực sông Nhuệ – Đáy đã khiến hai con sông này đi vào tình trạng “chết” dần từng ngày… Nguồn nước của lưu vực sông đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội của các đô thị, làng nghề, công nghiệp, dịch vụ; đặc biệt nước thải công nghiệp và sinh hoạt, y tế không qua xử lý đổ trực tiếp ra sông. Việc xây dựng một Hệ thống thông tin giám sát môi trường Lưu vực sông ngày càng trở nên cấp thiết.

Thách thức 

Việc quản lý chất lượng nước tại lưu vực sông Nhuệ – Đáy gặp rất nhiều khó khăn nguyên nhân do:

 

  • Số liệu thường lưu trữ trên giấy dưới dạng các báo cáo, các bảng biểu, bản đồ với các tỷ lệ, hệ toạ độ khác nhau, trên các bản đồ nền khác nhau trong khi đó việc cập nhật các biến động xảy ra từng ngày, từng giờ trên lưu vực sông.
  • Nguồn nước của 3 lưu vực sông đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của các đô thị, làng nghề, công nghiệp, dịch vụ; đặc biệt nước thải công nghiệp và sinh hoạt, y tế không qua xử lý đổ trực tiếp ra sông, tuy nhiêncác cơ quan chức năng chưa có biện pháp kiểm soát, xử lý tình trạng vi phạm này.
  • Với khối lượng thông tin, số liệu, dữ liệu môi trường LVS Nhuệ rất nhiều, song phân tán, không tập trung, khó tổng hợp, so sánh khi có yêu cầu gấp của công tác quản lý.

Giải pháp

 

Công ty eKGIS đưa giải pháp Hệ thống thông tin môi trường trong đó có ứng dụng GIS vào công tác quản lý cho lĩnh vực môi trường và xây dựng ” Cổng thông tin giám sát môi trường Lưu vực sông Nhuệ – Đáy”

Hệ thống tích hợp dữ liệu của ngành môi trường từ nhiều nguồn: số liệu giám sát môi trường lưu vực sông từ địa phương và mạng lưới quan trắc, thu nhận số liệu quan trắc từ các trạm quan trắc tự động, trực tuyến, cập nhật số liệu giám sát từ cán bộ vận hành hệ thống…Các số liệu này được liên kết với thông tin về thời gian (thời điểm quan trắc) và thông tin về không gian (vị trí quan trắc) và các đối tượng địa lý có liên quan khác.

Camera giám sát trực tuyến

Tích hợp dữ liệu từ trạm quan trắc tự động hoặc các số liệu quan trắc bằng tay, khi vượt ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ tự động lập ra các báo cáo với số liệu cụ thể, đưa ra các cảnh báo, lưu lại trong cơ sở dữ liệu khai thác.

Hệ thống cảnh báo nước mặt lưu vực sông Nhuệ – Đáy

Ứng dụng GIS vào việc quản lý nguồn phát thải, đường thải có tác động đến chất lượng môi trường như khu/cụm công nghiêp, cơ sở y tế, làng nghề, nhà máy…

Bản đồ khai thác thông tin nguồn thải trên hệ thống

Thu thập và quản lý các chỉ tiêu kinh tế xã hội của nền kinh tế, các chỉ tiêu kinh tế xã hội là các yếu tố có ảnh hưởng gián tiếp đến chất lượng môi trường. Cung cấp các chức năng cần thiết để hỗ trợ quy trình xử lý, thống kê, lập báo cáo, thẩm định, phê duyệt, báo cáo thông tin về hiện trạng môi trường lưu vực sông cho các cấp lãnh đạo và cung cấp thông tin cho cộng đồng.

Kết quả

“Cổng thông tin giám sát lưu vực sông Nhuệ – Đáy” đã được triển khai thành công và đang mang lại những kết quả nhất định cho Sở tài nguyên và Môi trường. Các đơn vị quản lý môi trường có thể cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu của các đối tượng trong ngành môi trường trực tuyến. Công tác lưu trữ, quản lý dữ liệu được thống nhất, đồng bộ trong toàn phạm vi lưu vực sông. Với các hệ thống camera thông tin giám sát được cập nhật 24/24h nhanh chóng đưa ra cảnh báo khi mức ô nhiễm vượt ngưỡng. Vấn đề ô nhiễm môi trường của lưu vực sông Nhuệ – Đáy đang từng bước được khắc phục và có thể tác động toàn diện đến các mặt kinh tế, xã hội và mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.