AMECO Tầm nhìn – Sứ mệnh – Triết lý kinh doanh

Tầm nhìn:

Thế giới hiện đại phát triển trong những thế kỷ qua khởi đầu bằng cuộc cách mạng công nghiệp, hiện nay đã và đang chuyển sang giai đoạn toàn cầu hoá. Một thế giới phẳng đã hình thành như là một thực tế khách quan. Nếu trước đây động lực phát triển của loài người chủ yếu dựa vào các phát minh, sáng chế khoa học và công nghệ, thì trong thế kỷ này động lực phát triển nhân loại là giải quyết những vấn nạn do chính con người gây ra đối với trái đất, trong bối cảnh hiện hữu những thách thức thời đại có qui mô toàn cầu về: Biến đổi khí hậu, An ninh năng lượng, Tăng trưởng dân số, Đô thị hoá và Ô nhiễm môi trường. AMECO hấp thụ tinh hoa của nền kinh tế trí thức, tạo sự phát triển liên tục và bền vững cho doanh nghiệp bằng việc thúc đẩy công nghệ hội tụ Xanh – Thông minh.

Sứ mệnh:

AMECO được tạo dựng, phát triển bền vững và tạo ra những thành quả của mình dựa trên sự kết tinh của những giá trị cơ bản: Tri thức – Công nghệ – Thời đại – Thiên nhiên – Con người.

“Kết tinh giá trị tri thức” – với tiêu chí gây dựng một doanh nghiệp giầu chất xám, phát triển trên nền tảng của khoa học và tri thức.

“Kết tinh giá trị công nghệ” – sự kết hợp của những giá trị công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới với những tiềm năng và cơ hội của đất nước.

“Kết tinh giá trị Thời đại” – sự kết hợp của những giá trị thời đại về toàn cầu hoá, tự do cạnh tranh và phân công lao động quốc tế với tiến trình đất nước đang hội nhập toàn diện về kinh tế, chính trị vào khu vực và quốc tế.

“Kết tinh giá trị thiên nhiên” – Môi trường sống trên trái đất là giá trị quí giá của cả nhân loại cần được bảo vệ và tôn tạo.

“Kết tinh giá trị con người ” – không chỉ là nguồn nhân lực mà còn là sự kết hợp của các cổ đông, đối tác, những Công ty trong và ngoài nước đã hợp lực tạo ra sức mạnh cho AMECO.

AMECO luôn hướng tới sáng tạo và ứng dụng những giải pháp và sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng năng suât lao động, an toàn và an ninh, thân thiện môi trường, bảo vệ môi trường, khí hậu trên trái đất và có khả năng tái sinh được. Chúng tôi không dừng lại ở việc tạo ra kết quả kinh doanh, giá trị cho doanh nghiệp và lợi ích của các cổ đông. Bằng những hoạt động của mình và những giải pháp, sản phẩm do mình làm ra, AMECO còn mong muốn qua đó góp phần hưng thịnh quốc gia và giải quyết các vấn đề của xã hội và nhân loại. Đồng thời AMECO cũng sẽ hoạt động không mệt mỏi góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về các thách thức thời đại mang tính sống còn của nhân loại.

 

Triết lý kinh doanh:

Phát triển thành doanh nghiệp đứng hàng đầu trong ngành công nghệ trí thức, giầu chất xám. Luôn thâm nhập vào các thị trường mới và sáng tạo, ứng dụng các giải pháp mới lạ để luôn là người tiên phong. Thực hiện hài hoà lợi ích giữa khách hàng, doanh nghiệp, cổ đông và nhân viên. Hợp tác, cam kết, liên kết thay cho đối đầu trong kinh doanh. Phát triển doanh nghiệp đi liền với trách nhiệm phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường.

AMECO Tầm nhìn - Sứ mệnh - Triết lý kinh doanh