giao thong day

8Trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ vào khu vực và quốc tế, an ninh tầu và cảng biển được đặt ra như một thách thức, bắt buộc đạt các tiêu chuẩn theo công ước quốc tế về biển, luật Quốc tế về An ninh Tàu và Bến cảng với bổ sung sửa đổi 2002 của SOLAS cũng như các cam kết quốc tế song hay đaphương về chống khủng bố. Nhà nước ta đã ban hành các thông tư và nghị định hướng dẫn việc lập kế hoạch, triển khai các công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng hải. Đặc biệt năm 2009,Thủ tướng  chính phủ đã ban hành Quyết định số 2190/QĐ-TTg về Qui hoạch hệ thống cảng biển Việt nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 chính thức đặt nền tảng phát triển ngành kinh tế hàng hải phát triển mạnh mẽ thành một ngành kinh tế chiến lược.